Bokförlaget h:ström - Text & Kultur

Så har jag hört

Så har jag hört

”Så har jag hört”  – med denna försäkran inleds traditionellt de buddhistiska sūtrorna, Buddhas lärotal som i efterhand nedtecknades av hans lärljungar. Med indologen och språkvetaren Rolf Jonssons översättningar från sanskrit och pāli direkt från källorna är det första gången på över hundra år ett längre urval av buddhistiska källtexter publiceras i Sverige. Urvalet riktar sig inte bara till indologer och religionshistoriker, utan texterna har också ett allmänt intresse. 
 

Här finns mytologiska texter, texter om vad Buddha lärde ut och vad han inte lärde ut, vidare en biografi över Buddha, en traktat om statskonst, en filosofisk hymn, Buddhas försäkran att nirvana är något reellt, samt vittnesbörd från munkar och nunnor om de svårigheter de stötte på längs lärans väg och hur de övervann dem, och slutligen texter om insikten att traditione­n en gång kommer...

Läs mer: Så har jag hört
200 kr

Non serviam

Non serviam

This is a book on performing philosophy; a self-fashioning more part of a practical discipline than a theoretical one. Admittedly, academic philosophy is typically regarded as theoretical, providing universal and generic statements. But there is, and always has been, a strand of philosophy more focused on the self of the philosopher as an individual fashioning him- or herself. This is philosophy bordering on art and poetry, philosophy open for exchange. It’s personal. 

But I wouldn’t be much of a philosopher if I accepted personal inclinations without reflecting on their presuppositions. My endeavor is to formulate conditions for ars vivendi, the art of living, and the trick is to formulate them in a non-dogmatic fashion. This is why I find the aestheticist form of philosophy appealing — it is the least general version of ars...

Läs mer: Non serviam
190 kr

Birger Norman : utkast till porträtt i helfigur

Birger Norman : utkast till porträtt i helfigur

I denna biografi målar E. Mikael Norberg ett porträtt i helfigur av en författare med imponerande bredd och djup: folkbildaren, dramatikern, kritikern, naturlyrikern, den kristne socialisten.

"Ådalen, Rörelsen, Gud." - så har Birger Norman (1914-1995) en gång sammanfattats i en rubrik. Diktaren Birger Norman hörde under årtionden till den reformistiska arbetarrörelsens starkaste kulturella röster och var prisad och känd i hela det svenska kulturlivet.

Hans erfarenheter från uppväxten i skogsindustrins Ådalen...

Läs mer: Birger Norman : utkast till porträtt i helfigur
180 kr

Människan mot staten

Människan mot staten

I denna klassiska politiskt-filosofiska bok menar Spencer att liberalismen har förrått sitt uppdrag och istället börjat förespråka en konservativ filosofi och politik som legitimerar en utökad statlig makt.

Herbert Spencer (1820–1903) tillhör de klassiska brittiska liberala filosoferna. Hans positiva budskap om möjligheten till frihet och självförbättring slog an en sträng inte bara hos intellektuella och författare, utan också bland allmänheten i stort. Hans stilistiska skicklighet ledde till att han blev nominerad till Nobelpriset i litteratur 1902.

Herbert Spencer hade en...

Läs mer: Människan mot staten
200 kr

Om de politiska partiernas allmänna avskaffande

Om de politiska partiernas allmänna avskaffande

Några få månader före sin död 1943 skrev filosofen och aktivisten Simone Weil sin svidande uppgörelse med det parlamen­tariska partisystemet. Medveten om att de tyska nationalsocialisterna tagit makten på demokratisk väg, sökte Weil totalitarismens rötter i det moderna partiväsendet.

Simone Weil (1909–1943) var en fransk tänkare, religiös mystiker och politisk a­kti­vist. Hon undervisade i filosofi, arbetade på fabriksgolvet och var aktiv i fackföreningsrörelsen. I spanska inbördeskriget anslöt hon sig till anarkisterna. När nazisterna ockuperade Frankrike flydde hon till USA för att kort därefter återvända. Hon avled i tuberkulos i London.

För Weil...

Läs mer: Om de politiska partiernas allmänna avskaffande
140 kr

Om ickevåld : tal, artiklar och brev 1906-1948

Om ickevåld : tal, artiklar och brev 1906-1948

I centrum för Gandhis tankar och politiska agerande låg ickevåldet. I den här volymen har några av Gandhis viktigaste texter om ickevåldsläran samlats. Urvalet visar på två sidor hos Gandhi. Dels den starkt religiösa människan med specifika etiska krav, en moralfilosof, dels den hårdföra realpolitikern som förstod att agera effektivt i svåra lägen.

M. K. Gandhi föddes 1869 och mördades 1948. Som förgrundsfigur i Indiens självständighetskamp ledde han kampanjer för fattigdomsbekämpning, kvinnans frigörelse, samlevnad mellan skilda religiösa och etniska grupper, avskaffande av den kastbaserade diskrimineringen och, framför allt, för Indiens självständighet från utländsk dominans.

I centrum för Gandhis tankar och...

Läs mer: Om ickevåld : tal, artiklar och brev 1906-1948
250 kr

Först och främst misshagade namnet

Först och främst misshagade namnet

De första arbetsstugorna i Tornedalen och Lappland öppnades under nödårsvintern 1903. De var avsedda för avsides boende fattiga barn i skolåldern. I arbetsstugorna fick barnen mat, kläder och bostad och en plats i kyrkbyns skola. Genom att delta i de dagliga göromålen i arbetsstugan skulle de lära sig att sköta ett hem. Efter skol­dagens slut skulle de också få undervisning i den typ av slöjd, så kallad husslöjd, som förekom i landsdelen.  

Detta var den radikala idén med de nya inrättningarna – och anledningen till att de fick de enligt mångas mening olyckliga namnet arbetsstugor. Samtidigt som barnen gick i skolan skulle de få en praktisk utbildning, anpassad efter ”ortens behof”.

”Målet är framför allt att söka väcka arbetslust och arbetsglädje”, skrev Carl Svedelius i en serie tidningsartiklar som spreds över...

Läs mer: Först och främst misshagade namnet
220 kr

Så talade Zarathustra

Så talade Zarathustra

En bok för alla och ingen? Nietzsches Zarathustra är i dag och för framtiden ett verk för den människa som behöver den, som är öppen för den, som har förutsättningar att förstå den, som mår bra av den. 

Boken utgör en unik och viktig del av Nietzsches storartade filosofiska författarskap. Översättning av Nikanor Teratologen. Efterskrift av Fil. Dr. Anna-Lena Carlsson.

Ny utgåva 2014 - numera i serie Kultura.

Läs mer: Så talade Zarathustra
220 kr

Italo Calvino

Italo Calvino

Den italienske författaren Italo Calvino (1923–1985) ville frigöra sig från författarrollen för att få svängrum att skriva – och skrev sig därmed rakt in i litteraturhistorien. 

Italo Calvinos författarskap är ett av nittonhundratalets centrala. Det rör sig mellan realism och fantasteri, metalitteratur och saga med unik lätthet. Tradition och förnyelse, modernism och postmodernism korsbefruktas och föder en skönlitteratur som förenar litterärt raffinemang med stilistisk klarhet. Med moderna klassiker som Klätterbaronen och De osynliga städerna...

Läs mer: Italo Calvino
180 kr

Albert Camus

Albert Camus

Hösten 1945 skriver Albert Camus i sin dagbok: ”Vi befinner oss i en värld där vi måste välja mellan att vara offer eller bödel – inget annat.” Och så vitt han kan se innebär detta i längden att vi alla blir offer. Camus vill bereda en tredje väg, en väg där människor tillåts vandra som annat än offer eller bödel.

I Jenny Maria Nilssons personligt hållna biografi görs nedslag vid exempelvis tuberkulosen som periodvis hotar författarens liv, Camus avgudan av sin mor, den spanskättade Hélène Sintes – som han upp­­fattar som en kristusgestalt, hur faderns död på slagfältet för ett land han aldrig känt införlivas i Camus politiska arbete, kärleken till och förmågan att bli ett med solen, havet och...

Läs mer: Albert Camus
180 kr

Mahabharata

Mahabharata

Här presenteras för första gången på svenska ett längre urval från Mahabharata, Indiens urgamla hjältesaga - världens längsta berättelse. Verket säger sig innehålla allt vad en människa behöver veta för att uppnå det hon önskar: Vad som finns här angående dharma, nytta, njutning och befrielse finns också på annat ställe, det som inte finns här finns ingen annanstans.

Ett stort krig, dess förhistoria och konsekvenser. På ena sidan fem bröder och deras allierade, på den andra hundra bröder och deras följemän. De båda arméerna drabbar samman på det heliga Kuruksetra-fältet:

"En bruten hjulaxel, ett söndertrasat banér... En häst rusade förbi, släpande ena halvan av det rämnade spannet efter sig......

Läs mer: Mahabharata
210 kr

Norrbarn : Norrland i 1900-talets svenskspråkiga barn- och ungdomslitteratur

Norrbarn : Norrland i 1900-talets svenskspråkiga barn- och ungdomslitteratur

"Norrbarn" är en bibliografi över 470 barn- och ungdoms­böcker som publicerades på svenska under det expansiva 1900-talet. Böckerna handlar om människor, djur och natur i den geografiskt avgränsade men mångskiftande och fler­språkiga miljö som kallas Norrland. 

Tanken är att bibliografin ska kunna användas både av en intresserad allmänhet och av studerande på olika nivåer. Titlar­na är kronologiskt ordnade så att den som vill skaffa sig en överblick över utgivningen under ett eller flera decennier, ska kunna läsa annotationerna i följd och därvid få en känsla av vad som händer under perioden.

Bibliografin är också avsedd att användas...

Läs mer: Norrbarn : Norrland i 1900-talets svenskspråkiga barn- och ungdomslitteratur
235 kr

Sammanfattning av sönderfallet

I de aforismer, essäer i miniatyr och prosa­poetiska be­­traktelser som Sammanfattning av sönderfallet rymmer finner vi teman som återkommer i Ciorans författarskap: självmordet, sömnlösheten, skepticismen och nihilisme­n, gnos­­­tiska kätterier, religionernas och utopier­nas ohåll­­barhet, män­­niskans outtömliga förmåga till själv­­bedrägeri, t­iden och glöms­kan, historiens tragiska mönster, exilen och alienationen – här vägleds vi till begrundan av intigheten, till en samexistens med exi­stensens slut.

När denna bok publicerades i Frankrike 1949 väckte boken stor uppskattning och belönades med Prix Rivarol för bästa bok på franska av en icke-fransk författare. Under de föregående åren hade rumänen Cioran i sin självvalda exil i Pari­s fulländat sin franska och renodlat sin lyriska, kärnfulla stil i syfte att åstadkomma detta melankoliska och muntert misantropiska...

Läs mer: Sammanfattning av sönderfallet
200 kr

Folke Fridell och arbetets ofrihet

Folke Fridell (1904–1985) är en av de mest särpräglade arbetar­författarna i sin generation. 

Till skillnad mot flera av sina sam­tida skrivarkollegor nöjde sig inte Folke Fridell med att gestalta och kritisera kapitalismen och ägarförhållandena. Av boken Folke Fridell och arbetets ofrihet framgår hur han gick flera steg längre i sina förklaringar till individens alienation; han fäste uppmärksamheten vid maskinernas intåg, ja, människans tvång att försörja...

Läs mer: Folke Fridell och arbetets ofrihet
180 kr

Hat & bläck

Under ett drygt år brevväxlar vännerna Kristian Lundberg och Crister Enander om skiftande och aktuella frågor. Det är inte långt mellan Lund och Malmö där de bor, men dialogen spänner över vida områden. Litteraturen och livet. Vreden och vanmakten. Motståndet och moralen. 

Författarna skriver om de utsatta och utfrusna, om det politiska och s­ociala ansvaret i dagens alltmer söndervittrande samhälle.

Hat & bläck blandar det personliga med det politiska i ett engagerat samtal om den tid som är vår.

Läs mer: Hat & bläck
160 kr

Minne och aning

Minne och aning är en antologi om skriftens förhållande till tiden – ett ämne som blivit föremål för långa och snåriga diskussioner, alltifrån realpolitiska debatter om värdet av en litterär kanon, till större, närmast filosofiska frågeställningar. Den första diskussionen gäller tradi­tionen, eller kanon om man så vill. Hur kommer det sig att vissa författare hamnat i skuggan när litteraturhistorien skrivs? Den andra gäller hur författarna själva gestaltat tiden, och förhållit sig till sin egen historicitet. Slutligen: vilka spår lämnar de skrivande efter sig?

Ämnena cirkulerar kring bland annat Nelly Sachs, William Blake, Fjodor Dostojevskij, Dag Hammarskjöld, dadaism, Tomas Tranströmer, August Strindberg och mycket mer.

Utges i samarbete med Tidningen Kulturen.

Läs mer: Minne och aning
160 kr

Pablo Neruda

Pablo Neruda var en av nittonhundratalets märkligaste poeter. Mer än de flestas återspeglar hans liv och ord förra seklets drömmar och katastrofer. 

Knappt fyllda tjugo blev Pablo Neruda en av Latinamerikas mest kända författare med den erotiskt frispråkiga 20 kärleksdikter och en förtvivlad sång. Miljontals exemplar trycktes. Efter genombrottet blev han Chiles konsul i Rangoon, bodde på bordeller och opiumhålor. I Mexiko anklagades han senare av CIA för delaktighet i mordet på Trotskij. När Francos fascister...

Läs mer: Pablo Neruda
180 kr

Tankar om ett fullkomligt samhälle

Dessa essäer är inte bara historiska dokument och ett brandtal för upplysningen, utan kan också med fördel läsas som en samtida påminnelse om människans frihet, såväl hennes intellektuella och andliga, som hennes politiska och ekonomiska.

De essäer om politik och ekonomi som publiceras i denna volym präglas av en strävan att göra filo­sofin till en i historien och erfarenheten förankrad vetenskap om männi­skan. Enligt Hume hade filosofin nämligen i hög grad kommit att präglas av ogrundade antaganden, föreställningar och ren vidskepelse; alltför mycket filosofiskt tänkande förutsatte saker som vi människor...

Läs mer: Tankar om ett fullkomligt samhälle
200 kr

Critica obscura: Litteraturkritiska essäer

Critica obscura: Litteraturkritiska essäer

Denna bok är en reflektion över litteraturkritiken som litteratur, essäistiken som tankeform och ovissheten som en produktiv del av skrivandet.

I sex koncentrerade essäer bejakar Anders Johansson essäns materialitet och sin egen subjektivitet med syfte att nå fram till något objektivt.

Diskussionerna kretsar kring bland andra Tormod Haugland, Maja Lundgren, Lars Mikael Raattamaa, Liv Strömquist, Stig Sæterbakken och framförallt Theodor W. Adorno. Den kritiska uppgiften, skriver...

Läs mer: Critica obscura: Litteraturkritiska essäer
180 kr

Om gränserna för statens verksamhet

Detta verk kretsar lika mycket kring tron på individen och dennas självförverkligande, som kring rädslan för statens oinskränkta makt. Detta är en bok för den "vanliga människan".  

Att påstå att Wilhelm von Humboldts verk är en central text inom den europeiska idéhistorien är knappast en överdrift, och John Stuart Mill var en av de som tog starkt intryck.

Verket kretsar lika mycket kring tron på individen och dennas självförverkligande genom bildning, som kring rädslan för statens oinskränkta makt. Såtillvida är verket inte bara en text för...

Läs mer: Om gränserna för statens verksamhet
180 kr

Hjalmar Söderberg

En biografi om författaren som hade ambitionen att "göra människornas liv större och friare och högre i tak".  

Göran Lundstedt är litteraturvetare och kritiker ibland annat Sydsvenska Dagbladet. Hans Hjalmar Söderbergbiografi är, liksom författarskapet, lika sparsmakat som det är pregnant.
I alla Söderbergs texter - och inte minst i Doktor Glas och Den allvarsamma leken - märks ambivalensen mellan vemodet och skärpan, allvaret och lekfullheten, melankolin och kvickheten,...

Läs mer: Hjalmar Söderberg
180 kr

Inledning till filosofin

Schelling - en av de stora filosoferna inom tysk idealism och romantik - ger här en tydlig förklaring mellan sin gamla, negativa filosofi och sin nya, positiva.  

Denna bok är baserad på en föreläsningsserie som Schelling höll 1830 som professor i filosofi vid det nyinrättade universitetet i München. Här befinner han sig mitt i sin sena filosofi och försöker så tydligt som möjligt förklara relationen mellan sitt tidigare tänkande, som nu tillsammans med annan samtida filosofi kallas negativ, och den nya positiva filosofi som den...

Läs mer: Inledning till filosofin
160 kr

Vad är tredje ståndet?

Den franska revolutionens manifest, äntligen i svensk översättning och med ett trevligt förord av Tom Ericsson, professor i historia.  

Emmanuel-Joseph Sieyès, var en fransk revolutionspolitiker och präst som, tillsammans med Napoleon Bonaparte, har kommit att betraktas som en av den franska revolutionens huvudsakliga teoretiker.

Hans berömda och inflytelserika pamflett Vad är tredje ståndet? skrevs det turbulenta revolutionsåret 1789 och kom att utgöra revolutionens manifest.

Läs mer: Vad är tredje ståndet?
180 kr

Att känna sig fram

Genom att hänvisa till känslan som en sista utpost, som något fast att utgå ifrån, motar vi bort tvivel och osäkerhet. Men vad är känslor egentligen? Vad händer när vi till synes enkelt känner rädsla, glädje, skam eller obehag?  

"Det är bara en känsla jag har"
"Jamen, jag säger ju bara vad jag känner"
"För att det kändes rätt helt enkelt"

Dessa och liknande uttryck formuleras så ofta i vardagen, i media och i offentligheten att man knappast tänker på dem. Genom att hänvisa till känslan som en sista utpost, som något fast att utgå ifrån, motar vi bort tvivel och...

Läs mer: Att känna sig fram
190 kr

Vampyrer

En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet. Vampyrerna invanderar folkhemmet. På bred front.  

Då och då under historiens gång går blodsugarna till massiv attack. Men de vampyrer som invaderade Europa 1732 eller London 1897 var definitivt inte desamma som infiltrerar dagens svenska folkhem. Då var vampyrerna maskstungna lik eller degenererade adelsmän. Nu skildras de istället som undersköna tonårspojkar, utsatta barn eller chevalereska gentlemän.

Läs mer: Vampyrer
240 kr

Om övernaturlig skräck i litteraturen

Lovecraft är en av skräcklitteraturens ikoner, och hans fantasieggande berättelser om världar fulla av outsäglig fasa finner hela tiden nya generationer av läsare. Men var fick Lovecraft själv sin inspiration ifrån?  

Om övernaturlig skräck i litteraturen har kallats Lovecrafts mest betydelsefulla essä och en av de främsta historiska analyserna av skräcklitteraturen överhuvudtaget.

Den erbjuder en ovärderlig översikt över genrens historik och utveckling och vänder sig till såväl den inbitne kännaren som den nyfikne nybörjaren.

Här får vi följa skräcklitteraturens...

Läs mer: Om övernaturlig skräck i litteraturen
180 kr

"Jag är baserad på verkliga personer"

I den första avhandlingen om Kristina Lugn undersöker Ann-Helén Andersson den rolldiktning som Kristina Lugn ägnar sig åt.

"Det är ju bara en varubeteckning, det där Kristina Lugn", hävdar Lugn i en TV-intervju 1996.

I "Jag är baserad på verkliga personer" undersöker litteraturvetaren Ann-Helén Andersson den rolldiktning som poeten, dramatikern och mediepersonen Kristina Lugn ägnar sig åt i sina verk och i sina framträdanden i media. "Jag är baserad på verkliga personer" är den första...

Läs mer: "Jag är baserad på verkliga personer"
200 kr

Det sakrala

Denna antologi rör sig över ett brett fält med nedslag i ämnesområden som hermetism, metafysik, kristen mystik, paganism, fornnordisk religion, zoroastrism, gnosticism, katarism, kabbalism, sufism och mycket annat.  

Denna bok presenterar ett urval av essäer, artiklar och porträtt som har publicerats i Tidningen Kulturen sedan 2006. Texterna förenas i det att de alla knyter an till bokens centrala tema: Det sakrala och det heliga.

Antologin rör sig över ett brett fält med nedslag i ämnesområden som hermetism, metafysik, kristen mystik, paganism, fornnordisk religion, zoroastrism,...

Läs mer: Det sakrala
190 kr

Förborgade tecken

Vad är egentligen esoterism? Kanske kan det sägas vara den världsbild som ligger till grund för praktiker som ritualmagi, alkemi och astrologi. Men det räcker inte som definition. Det är snarare ett sätt att tänka.  

I denna antologi skärskådas den spännande skärningspunkt där esoterism och skönlitteratur möts. Här möter vi en rad olika författarskap ur såväl den kanoniserade litteraturhistorien som ur den populärkulturella underfåran. Samtida forskare visar oss hur den västerländska esoterismen gjort bestående avtryck i litteraturen, och bokens artiklar behandlar allt ifrån...

Läs mer: Förborgade tecken
210 kr

Kulturjournalistikens gränser

Kulturjournalistik är mer än journalistik om kultur. De olika genrer och format som kännetecknat dagstidningarnas kultursidor vetter lika mycket mot det akademiska och det litterära, som mot nyhetsjournalistiken.  

Under de senaste decennierna har gränserna som tidigare definierat kulturjournalistik i svensk press blivit mindre tydliga. Nyhetsjournalistiska värderingar präglar även kulturbevakningen, samtidigt som den subjektiva opinionsjournalistiken sprider sig till tidningarnas helgbilagor, och även till den traditionella nyhetsbevakningen.

Läs mer: Kulturjournalistikens gränser
160 kr

Självskada

"Att må bättre är en kamp mot hela ens identitet", berättar en tjej då hon efter många år av självdestruktivitet har slutat skära sig. Självskadande handlingar, framför allt bland unga kvinnor, har uppmärksammats allt mer i den offentliga debatten sedan sent 1990-tal.

Etnologen Anna Johansson har intervjuat personer som skär sig själva och hon har följt diskussioner om självskada och psykisk ohälsa på en rad internetforum. I denna bok visar hon hur betydelser skapas kring skärande i dessa olika sammanhang och vad det kan innebära att identifiera sig som någon som skär sig. Diskussionsforum på nätet utgör arenor för kollektivt...

Läs mer: Självskada
180 kr

Virginia Woolf

Den första boken i vår bokserie Litterära profiler. Här skriver Björn Kohlström om Virginia Woolf, modernismens ofrånkomligt mest intressanta författare.  

Virginia Woolf skrev tio romaner. Det är lätt att glömma bort när hennes liv ska summeras. Den som söker sig till romanerna finner där något som tillbakavisar alla de schabloner som spridits kring hennes person. Hon är en passionerad författare, som oförfärat ger sig ut på allt djärvare vågspel, som kom att innehålla några av modernismens ofrånkomligt mest givande...

Läs mer: Virginia Woolf
180 kr

"Snölandets fattiga ungdom till hjälp"

Den här boken handlar om några av de kvinnor och män som under arbetsstugornas första decennier kände sig kallade att delta i arbetet med att, som det med den tidens språkbruk hette, "av ett till kropp och själ undernärt släkte dana en hurtig, arbetsduglig och sederen ungdom".

Åren 1902-1903 var det nödår i norra Sverige. Genom tidningar­na spreds uppgifter om svält och fattigdom i den hårt prövade lands­­ändan. I Stockholm inrättades hastigt en central nödhjälpskommitté. Pengar, spannmål, foder till djuren och mat och kläder samlades in och skickades norrut med den nybyggda järnvägen. Efter mönster från storstäderna söderut öppnades...

Läs mer: "Snölandets fattiga ungdom till hjälp"
240 kr

Goda medborgare och onda tider?

Är medborgarna demokratins främsta fiende?  

I samhällsdebatten hävdas ofta att den samtida demokratin präglas av att medborgarna inte tar sitt politiska ansvar eller kan se bortom sin egen privata sfär. Detta sägs försätta demokratin i ett krisläge och undergräva känslan för det allmänna. Och det är medborgarnas fel.

I studien dras två slutsatser som pekar i motsatt riktning. Den första är att de...

Läs mer: Goda medborgare och onda tider?
160 kr

Kroppens tystnad

I denna bok ställs läsaren inför ett sammelsurium av lösryckta fragment, aforismer och kortare essäer som alla i någon bemärkelse kretsar kring kroppen.  

"Ni har frågat mig, käre vän, hur författaren till 'Kroppens tystnad' är som person. Er nyfikenhet är förståelig, ty man kan inte läsa denna bok utan att oavlåtligt förundras över det beundransvärda monster som skrivit den." - E. M. Cioran

Här samsas dikter av Horatius med avhandlingar om syfilis från sjuttonhundratalet, nedtecknade...

Läs mer: Kroppens tystnad
180 kr

Det är du själv som bestämmer!

Denna bok innehåller ett fylligt urval av debattören Sven Delblancs texter, som speglar hans utveckling både vad gäller intresseinriktning och värderingar.  

Sven Delblanc var - förutom lysande skönlitterär författare och framstående litteraturhistoriker - också en skarp och orädd debattör. Han förenade briljant formuleringskonst med ett kraftfullt engagemang och stora kunskaper. Han deltog flitigt under tre decennier i den offentliga debatten med samtidsanalyser, maktkritik och satiriska inlägg. Det finns både allvar och vrede,...

Läs mer: Det är du själv som bestämmer!
180 kr

Var tids noaidi

Samisk shamanism är är inget avslutat kapitel utan upplever sedan några decennier en renässans till följd av och som en integrerad del av samernas kamp för självbestämmande, politisk makt och kulturell identitet.

Noaidien är inte längre en självklar centralgestalt i det samiska samfundet, men likväl utövas noaidiens många funktioner på ett kreativt och nyskapande sätt. Idag tar sig noaidievuohta många olika former och uttryck inom filosofi, andlighet, botekonst, jojk, film, teater, bildkonst, musik och litteratur. Denna bok är resultatet av två decenniers forskning och resor i Sápmi...

Läs mer: Var tids noaidi
180 kr

Mary Wollstonecraft

Kvinnlig frigörelse var vad som drev Mary Wollstonecraft. Hennes feministiska filosofi var banbrytande för sin tid och fungerar än i dag som en källa till inspiration. Men vem var egentligen denna pionjär?  

I denna biografi får vi ta del av William Godwins skildring av sin fru Mary Wollstonecrafts liv, skriven bara fem veckor efter hennes tragiska död. Godwins intima, ärliga och uppseendeväckande porträtt uppskattades inte bland vänner och kritiker. Numera betraktas dock verket som en milstolpe i den moderna biografins utveckling.

 

Läs mer: Mary Wollstonecraft
180 kr

Då inga herrar finns

Denna bok behandlar några av de tidiga frihetliga anarkisterna och deras strävan att förebygga förtryckande samhällsskick kring förra sekelskiftet.  

Denna bok behandlar några av de tidiga frihetliga anarkisterna och deras strävan att förebygga förtryckande samhällsskick kring förra sekelskiftet.

De hade inte enbart staterna och kapitalet att hantera – utan en lika betydande, om inte allvarligare fiende, var marxisterna; de kollektivistiska socialisterna.

I Erik Lundbergs personligt essäistiska ton får...

Läs mer: Då inga herrar finns
Amphibian Stand

A Philosophical Essay Concerning Research Processes in Fine Art.  

 

Läs mer: Amphibian Stand
raf: stadsgerilla

Denna bok består av manifest, pamfletter, brev, tal och politisk-teoretiska texter skrivna av den första generationen av den tyska vänsterrevolutionära gruppen Rote Armee Fraktion (Röda Armé-fraktionen).  

Här har ett urval av texter som specifikt behandlar stadsgerilla gjorts ur den betydligt mer omfångsrika volymen "RAF: texter", som utkom på tyska och svenska 1977.

Läs mer: raf: stadsgerilla
Nationalekonomins och beskattningens huvudprinciper

David Ricardo (1772-1823) är en av de mer inflytelserika nationalekonomerna genom tiderna. Denna bok anses som ett storverk och en milstolpe i den ekonomiska vetenskapens historia.  

I denna bok finner vi, förutom David Ricardos tongivande teser om beskattning och handel, några av hans mest kända essäer om mekaniseringen och läran om värde och distribution.

Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, guidar oss genom verket och David Ricardos teser i ett initierat förord i denna volym.

Läs mer: Nationalekonomins och beskattningens huvudprinciper
Konsten att vandra

Konsten att vandra

Henry David Thoreau (1817-1862) är en av Amerikas stora kulturpersonligheter; många av hans essäer har blivit tongivande över hela världen. I Konsten att vandra samlas Thoreaus stora essäer; här möter läsaren honom som litteraturhistoriker, religionsstiftare, politiker och ekolog.

"Naturen är för Thoreau alltid en konstant, den går inte att reducera till något annat och viktigare. Även när Thoreau tänker sig Gud inneboende i naturen, är det inte Gud som kommer i första hand utan naturen. Det är, skriver han i sin dagbok, på det hela taget hälsosammare att se ned på marken än upp mot himlen. Mycket i våra liv är föreställningar och konstruktioner,...

Läs mer: Konsten att vandra
InterNacionalistas

"Internacionalistas" kallades vanligtvis västerlänningar som reste till landet i samband med den sandinistiska revolutionen 1979. Termen finns kvar och används ibland på svenska solidaritetsarbetare som ett sätt att markera att deras närvaro handlar om en gemensam strävan, en kamp för ideal bortom nationella gränser.

Hur hanterar man att vara en privilegierad svensk när man vill finnas till som en jämlike? Hur berättar man för andra om vad man har gjort och hur berättar man om Nicaragua? Revolution, korruption, naturkatastrofer...

Boken uppmärksammar vad skildringar av Nicaragua till Sverige gör med människor och miljöer och visar på svårigheterna att upprätta globala...

Läs mer: InterNacionalistas
170 kr

Porträtt i ett målat landskap

Denna bok visar Gerd Aurells och Helena Wikströms fleråriga konstprojekt med samma namn. Boken innehåller fotografier av människor i Norrland fotograferade framför stora målningar. 

Boken innehåller fotografier av människor i Norrland fotograferade framför stora målningar. Till bilderna hör texter av författaren Elisabeth Rynell, och konsthistorikerna Kristi Burman och Linnéa Axelsson.

Boken är ett försök att fånga människor i dagens Norrland, deras förhållande till platsen och deras drömmar.

”Utgångspunkten för vårt projekt...

Läs mer: Porträtt i ett målat landskap
Röstens anatomi

Vad är röst? Och vad är politisk röst? För rösträttsrörelsens kvinnor ställdes den frågan på sin spets när svenska kvinnor fick politisk rösträtt 1921. 

Denna bok frilägger relationen mellan röst och kropp i skönlitterära texter från mitten av 1920-talet av Elin Wägner, Selma Lagerlöf och Klara Johanson. Deras romaner och kåserier iscensätter röstens villkor i samhället och ger den kvinnliga politiska rösten olika uppgifter.

Anna Bohlin är verksam som lärare i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola. Detta...

Läs mer: Röstens anatomi
Le Grand Tour

En återupptäckt av kulturens Europa – det är vad denna bok åstadkommer. Att resa tvärs över kontinenten med denne kunnige ciceron väcker liv i det förflutna och ger nya bilder av dagens verklighet. 

Författaren och kritikern Crister Enander har tillsammans med fotografen Lotta Nylander rest i de intellektuellas fotspår. Initierat och medryckande eskorterar de oss genom ett Europa fyllt av tradition och tanke. Vi får möta Gustav II Adolf i Greifswald, Bengt Lidner i Stralsund, Madame de Staël i Weimar och Montaigne och Lord Byron i Venedig – bland många andra.

Grand...

Läs mer: Le Grand Tour
Navajo

Detta är en bok som betraktar delar av den komplexa väv som utgör navajokulturen i ett av Amerikas största indianreservat. 

Landskapets monumentala och karga skönhet är i sig en andlig upplevelse. Detta är en bok som betraktar delar av den komplexa väv som utgör navajokulturen i ett av Amerikas största indianreservat.

Detta är en bok om hur navajo försöker leva i enlighet med gammalt tänkande i en modern värld. Deras problem är våra problem. Deras filosofi är en möjlig attityd för...

Läs mer: Navajo
Segrarnas historia

Vad är egentligen Västerlandet, har det någon framtid, vad har egentligen gått förlorat? I denna bok undersöks dessa frågor genom Herbert Tingstens tänkande.  

Åren 1939-1953 präglades av en rad omskakande världshändelser: Ett krig som inleddes med pakten mellan Stalin och Hitler, ett krigsslut och en kallt krig. I detta sammanhang ställdes frågorna om Västerlandets och den europeiska kulturens historia och framtid på sin spets: Vad är egentligen Västerlandet, har det någon framtid, vad har egentligen gått förlorat?

Läs mer: Segrarnas historia
Strindberg och skräcken

August Strindberg återkommer ofta i sitt författarskap till frågor om identiteten, hur den formas, förändras och hur den kan manipuleras av andra, stjälas eller förloras.  

Henrik Johnsson analyserar i denna bok fyra av de oftast förekommande skräckmotiven i Strindbergs författarskap – homunculus-, spök-, vampyr- och dubbelgångarmotiven – och klargör hur de används och samspelar för att belysa identitetstematiken. Motiven betonar det farofyllda i den mänskliga samvaron: till exempel i umgänget med dominerande människor, eller i uppgåendet i...

Läs mer: Strindberg och skräcken
Friheten i kulturen

Vem styr Sverige? Folket? Riksdagen? Regeringen? Wallenbergarna? Pengarna? Eller finns det i kulisserna någon som drar i trådarna? Vilka?  

Denna bok avslöjar spelet bakom kulturens kulisser – den tysta repressionen och människorna bakom den. Vladimir Oravsky är fd kulturchef i Umeå och författare till dussintals romaner och debattböcker.

Följande personer omnämns i boken:

Agneta Högstadius, Agneta Ramberg, Agneta Sommansson, Alex Schulman, Alexander Ahndoril, Alexander Bard, Alexandra...

Läs mer: Friheten i kulturen
Utbrytarkungens knep

 

Om de som flydde Warszawapaktens ockupation av Tjeckoslovakien 1968, med deras egna ord och bilder.  

 

 

Vladirmir Oravsky och Tomas Kramar flydde från Tjeckoslovakien till Sverige vid Warszawapaktens ockupation 1968. Med denna antologi har de samlat några landsmän bosatta i Sverige - vilka var deras förväntningar och hur blev deras liv i det nya landet?

De som berättar om sina erfarenheter är...

Översättaren Jaroslav Suk, forskaren Zdenek Cervenka,...

Läs mer: Utbrytarkungens knep
150 kr

Ljudbiblioteket

Ljudbiblioteket består av korta, förunderliga texter om ljudliga fenomen i vardag och på fest.  

Ljudbiblioteket består av korta, förunderliga texter om ljudliga fenomen i vardag och på fest. Mikael Strömberg och Joakim Pirinen (illustratör), som är våra ciceroner längs denna igenvuxna stig av skrän och viskningar, bjuder här på en inspirerande och inkännande guidning, både till platser vi besökt och platser vi längtat att besöka. Läs mer om: Ljud & rymd,...

Läs mer: Ljudbiblioteket
Olika människor

På resor från Bergslagen till Hollywood, via Pattaya, New York och andra platser, har Abrahamsson porträtterat fotografer, regissörer, skribenter, musiker och konstnärer som alla har en sak gemensamt: en passionerad vision av hur livet ska levas.

Olika människor är en antologi med kulturintervjuer av journalisten och fotografen Carl Abrahamsson. På resor från Bergslagen till Hollywood, via Pattaya, New York och andra platser, har Abrahamsson porträtterat fotografer, regissörer, skribenter, musiker och konstnärer som alla har en sak gemensamt: en passionerad vision av hur livet ska levas. Deras livsöden må vara...

Läs mer: Olika människor
160 kr

Lagom lika, lagom olika

Hur görs berättelser om bisexualitet betydelsefulla i olika situationer? Hanna Bertilsdotter Rosqvist analyserar och diskuterar i denna bok föreställningar om manlig bisexualitet, öppenhet och lagomhet. 

Författaren utgår både från unga bisexuella mäns egna berättelser om bisexualitet och artiklar i svenska dagstidningar där bisexualitet förekommer som en egen kategori. Genom berättelserna i dessa olika material skapar författaren nycklar som kan användas till att förstå hur föreställningar om skillnader mellan manlig hetero- och homosexualitet och mellan hetero- och...

Läs mer: Lagom lika, lagom olika
Befria mannen!

I denna bok studeras den svenska mansrörelsen under 1970-talet med utgångspunkt i begrepp som mjukismän och velourpappor. Vilken var mansrörelsens ideologiska hållning och vilken utveckling genomgick rörelsen?  

I över tjugo år har begrepp som mjukisman och velourpappa använts för att beskriva män som på 1970-talet tog avstånd från det som kallades "den traditionella mansrollen" och istället försökte skapa nya, alternativa mansideal. Mjukismannen och velourpappan har alltsedan dess använts som avskräckande exempel på hur män inte bör vara. De ansågs ha gått över gränsen för...

Läs mer: Befria mannen!
Psykonauterna

Jünger hade redan på 1920-talet experimenterat med droger som eter, kokain och hasch. Med tanke på den noggrannhet och utförlighet som präglar denna bok bör han relativt ingående ha bokfört konsekvenserna av de olika drogerna som han provade.  

Trettio år senare vände han sig själv till opium, meskalin och LSD, vars inverkan på själsförmögenheterna Jünger redogör för ytterst öppenhjärtigt. Det är en krönika över njutningar, men döden hägrar ständigt i närheten, och njutningen består inte i det slocknade medvetandet utan i ett medvetande upplyst av intighetens alltid påträngande närvaro; det är lika mycket...

Läs mer: Psykonauterna
Minnas och komma ihåg är inte det samma

Erik Lundbergs nya bok är en resa genom både ett intellektuellt och faktiskt landskap.  

"Tidigt mötte jag Minnas och Komma ihåg och de förde mig inte bort från stunden och ögonblicket utan gjorde stund och ögonblick till bländande nu, som stannade kvar och lyste upp tillvaron med ett ljus, som kom liksom framifrån, och långt senare läste jag i en bok av Vilhelm Ekelund, att »Minnet, i yppersta mening, är alltid – – – en kraft som...

Läs mer: Minnas och komma ihåg är inte det samma
Folket, yxan och orättvisans rot

Den politiska demokratin i Sverige och västvärlden har kring sekelskiftet 2000 blivit föremål för en allt intensivare diskussion. Hur skall medborgarnas förtroende för de folkvalda och för det politiska systemet vidmakthållas? Hur skall medborgarnas politiska intresse och demokratiska sinnelag kunna främjas i en alltmer informationstät och konfliktfylld livsvärld? Har den politiska demokratin fått allt svårare att möta utmaningar och kritiker på ett sätt som ligger i linje med dess ideal?

I denna bok sätts dagens demokratidebatt in i ett historiskt sammanhang. Här analyseras den opinionsbildning för allmän rösträtt och politisk demokrati som formerades i den svenska offentligheten vid det förra sekelskiftet. I fokus står Sveriges Allmänna Rösträttsförbund och den landsomfattande rösträttsrörelse som organiserades kring förbundet under åren 1887-1902. Med...

Läs mer: Folket, yxan och orättvisans rot
Skräckskönt

Få filmer ses med en så skeptisk blick som just skräckfilmer, och de tycks provocera människor både visuellt och moraliskt. Men Jonas Danielsson ger i denna bok en bild av skräckfilmsfantasterna, som omhuldar denna genre.  

Författaren vill ge en djupare förståelse av en skräckfilmsfantasts känslomässiga reaktioner inför en skräckfilm. Hur förhåller sig egentligen tittarna till filmerna? De erfar inte bara en rad känslomässiga stämningar då de ser en skräckfilm, de reflekterar också över dessa känslor och ifrågasätter sina olika upplevelser. I denna bok diskuteras därför både de...

Läs mer: Skräckskönt
Teorin om de fyra rörelserna och de generella ödena

Charles Fourier förespråkade en omorganisation av samhället, där självförsörjande och vetenskapligt planerade enheter skulle ge ett maximum av både samverkan och självuppfyllelse för medlemmarna.  

I detta verk visar Fourier på sin teori om att naturen har fyra rörelser: den materiella, den organiska, den animaliska och den sociala rörelsen. Den materiella rörelsens lag, alltså tyngdkraften, har Isac Newton (1643-1727) redan avslöjat, men lagarna för den sociala rörelsen avslöjar Fourier år 1808, då han publicerade denna bok.

Läs mer: Teorin om de fyra rörelserna och de generella ödena
Som en byracka

Maria Jönsson undersöker i denna bok ”besvärligheten” hos författaren Agneta Klingspor.  

Agneta Klingspors attityd till författarrollen och skrivandet kan liknas vid en byrackas vägran att bli hemtam. Den besvärlighet eller otrevlighet som kommer till uttryck i utdraget intill är karaktäriserande för författarskapet som helhet.

Maria Jönsson undersöker just denna ”besvärlighet” hos Klingspor. Utgångspunkten är den kamp för att ta ordet som pågår...

Läs mer: Som en byracka
Arabien

T. E. Lawrence (1888–1935) var en av Storbritanniens viktigaste militärer under arabrevolten på 1910-talet. Araberna själva ser honom som en folkhjälte som säkrade deras frihet från både ottomaner och européer.  

År 1939 utkom föreliggande samling texter och rapporter av T. E. Lawrence, som han skrev i sin tjänst som underrättelseofficer i Mellanöstern och som hade tryckts i den interna brittiska tidskriften Arab Bulletin. Materialet är särskilt intressant ur politisk och historisk synpunkt och ger nödvändig bakgrundsinformation till Lawrences mest berömda bok, Seven Pillars of...

Läs mer: Arabien
Stormar och vilopunkter

I sin nya bok kretsar Thomas Nydahl kring ämnen som har med de grundläggande mänskliga villkoren att göra, hur vi redan som barn formas av de förutsättningar som ges, om huruvida vi växer upp under trygga eller stormiga omständigheter.  

I sin nya bok kretsar Thomas Nydahl kring ämnen som har med de grundläggande mänskliga villkoren att göra, hur vi redan som barn formas av de förutsättningar som ges, om huruvida vi växer upp under trygga eller stormiga omständigheter. Texterna behandlar också olika sociala villkor för våra liv; politiska, sociala, kulturella eller religiösa normuppsättningar som...

Läs mer: Stormar och vilopunkter
Blodstämmare & handpåläggare

Navet i denna bok om den nordligt folkliga läkekonsten och magin är intervjuer med några av de mer erkända och nu verksamma botarna i Tornedalen och Lappland. Vilka är deras metoder och redskap, föreställningar och traditioner? 

Författaren tar oss med på en förunderlig resa, in i en bygd, där finsk, samisk och svensk kultur och religion mötts, konfronterats och smälts samman under smärtsamma former.

Dessutom skildras botekonstens historia, hur den gestaltade sig i slutet av 1800-talet, då de gamla traditionerna fortfarande var i sin fulla kraft. I ett särskilt kapitel diskuteras...

Läs mer: Blodstämmare & handpåläggare
Aldrig klassen - alltid människan

Här möter vi anarkisterna Emma Goldman, Proudhon, Gustav Landauer, litteratörerna Ernst Toller, Walter Mehring, Kurt Tucholsky och många fler av de tidigaste frihetliga anarkisterna.  

Kompromisslös vilja till frihet, utan undantag, utan kollektivismens ständigt dunkla avsikter och intentioner; ett ständigt ifrågasättande av makten och maktens lakejer, en engagerad kamp mot den verkliga orättvisan – det är vad som utmärker människorna som gestaltas i denna bok, Erik Lundbergs tredje, fristående bok om de frihetliga.

Här möter vi anarkisterna...

Läs mer: Aldrig klassen - alltid människan
Kärlek och längtan

Kärlek och längtan. En personlig berättelse om den portugisiska fadomusiken.

Kärlek och längtan. Så heter min bok. Det är inte alls banalt, utan just precis vad den portugisiska fado-musiken handlar om.

I kärleken läggs grunden till texten och melodin. I längtan – saudade – fylls konstruktionen med hela sitt innehåll: missmod, passion, svek och hat, men framför allt en ödesbestämd insikt om att livets plågor kan övervinnas, inte av...

Läs mer: Kärlek och längtan
Kön, klass och kultur

I denna bok uppehåller sig Thomas Nydahl i filmiska och litterära diskussioner om könets mystik. Han samtalar med Agneta Klingspor, Agneta Pleijel, Birgitta Boucht och Ove Allansson.  

I den tredje, fristående delen av Thomas Nydahls politiska geografi uppehåller han sig i filmiska och litterära diskussioner om könets mystik. Han samtalar med Agneta Klingspor, Agneta Pleijel, Birgitta Boucht och Ove Allansson. Han möter bland andra Catherine Breillat och Marguerite Duras på deras egna premisser och om deras ibland kontroversiella syn på sexualitet. Han diskuterar...

Läs mer: Kön, klass och kultur
Den naturliga näringen

Detta är ett engagerat försvar för en vegetarisk kost, både ur hälsomässig och moralisk synvinkel. Läs en socialt medveten uppgörelse skriven av en av västerlandets främsta tänkare!  

Ur utgivarens förord

Den romantiske diktaren Percy Bysshe Shelley är oerhört nutida. Många av hans argument både biter och hörs idag i köttindustrialiseringens tidevarv. Att föda sig på djur innebär tortyr, både fysiskt och mentalt, hur försiktig eller “human” slaktaren än tycks vara. Det insåg Shelley och det inser fler och fler...

Läs mer: Den naturliga näringen
Vandrare i två världar

Författaren visar hur man kan sätta in och förstå den samiska shamanismen i den globaliserade tidsåldern. Vilka är de samhälleliga förutsättningarna för den samiska religionen och vad kan det samiska samfundet lära västerlandet? 

1986 påbörjade Jörgen I Eriksson sina fältstudier om den samiska shamanismen. Nu, nästan tjugo år senare, återvänder han för en ny ögonblicksrapport: vad har hänt?

Jörgen I Eriksson visar hur man kan sätta in och förstå den samiska shamanismen i den globaliserade tidsåldern. Vilka är de samhälleliga förutsättningarna för den samiska religionen och vad kan...

Läs mer: Vandrare i två världar
Att lyfta slöjan

 

Här får vi för första gången på svenska följa stora delar av Shelleys politiska och poetiska teoribygge. Många av hans prosatexter är litteraturhistoriska och politiska klassiker.  

 

 

Ur Gunnar Hardings förord

Livet är det stora miraklet. Tillvaron är det stora miraklet. Endast vanetänkandet skymmer denna sanning för oss. Men poesin kan uppenbara den och rycka slöjan från tingen, så att de skimrar i sitt ursprungliga ljus, menade Percy Bysshe Shelley. Så långt skulle nog hans idéer kunna ha accepterats av samtiden och...

Läs mer: Att lyfta slöjan
140 kr

Bo Cavefors utställning stängd

Här skildras en ödesdiger novembervecka i Umeå. Vi dras in i ett skakande möte med förakt för konstens frihet.  

Prästen Per-Inge Planefors, kritiker i Västerbottens-Kuriren och direktor för stiftelsen Samtidskultur, förvånas över att Bo Cavefors utställning självsvåldigt och överrumplande stryptes, “plomberades” av styrgruppen för NorrlandsOperans experimentrum för samtida konst, Vita kuben.

Denna bok behandlar en vecka fylld av förvåning, ilska, hot och ursäkter....

Läs mer: Bo Cavefors utställning stängd
Samisk shamanism

I denna bok skildras de samiska shamanernas andehjälpare och gudavärld. Själsbegreppet och noajdietrummans symboliska bilder analyseras och lappmannen Jon Johanssons signerier och besvärjelser redogörs för överskådligt. 

Jörgen I Eriksson har under sina resor i Sameland noga följt och studerat noajdiens och det samiska tänkandets andliga renässans. Har den politiska radikaliseringen i den samiska saken även fört med sig en återknytning till den egna andliga traditionen? Den samiska shamanismen, förvisso många gånger undertryckt och förtrampad, visar sig leva; fortfarande ljuder jojken och...

Läs mer: Samisk shamanism
Kulturen bakom kulturen

Sällan har en kulturchef blivit så diskuterad och ifrågasatt som Oravsky under sin tid vid Umeå kommun. 

 I denna bok presenterar Vladimir Oravsky sin syn på det maktpolitiska intrigspel som resulterade i att kommunens toppsittare omvandlade kulturpengar till kommunens troligen största offentliggjorda avgångsvederlag genom tiderna.

Varför skedde det, vad hände bakom kulisserna? År 1968 rullade pansarvagnarna in i Tjeckoslovakien för att kuva det fria ordet och...

Läs mer: Kulturen bakom kulturen
Lathund för ambitiösa katter, vol 1

En nervkittlande in- och utandning, ett politiskt reportage och lika väl experimentellt skakande & pulserande litteratur.  

Oravskys verk är ett spektrum av jargonger, makabra situationer, ett kastande och ett samlande; liv häftat på papper. I vart och vartannat stycke svider det till av en skoningslös kritik av vårt katakombiska, svenska samhällsbygge, sett från en oskygg invandrares synvinkel.

Läs mer: Lathund för ambitiösa katter, vol 1
Lathund för ambitiösa katter, vol 2

En nervkittlande in- och utandning, ett politiskt reportage och lika väl experimentellt skakande & pulserande litteratur.  

Oravskys verk är ett spektrum av jargonger, makabra situationer, ett kastande och ett samlande; liv häftat på papper. I vart och vartannat stycke svider det till av en skoningslös kritik av vårt katakombiska, svenska samhällsbygge, sett från en oskygg invandrares synvinkel.

Läs mer: Lathund för ambitiösa katter, vol 2
Himlens och helvetets äktenskap

Detta verk är en av William Blakes viktigare prosalyriskt religiösa gester, en kritik av den konventionella kristna moralen och den dualistiska människosynen, en högaktning av naturlighet och individualitet. 

"Såsom luften är för fågeln eller havet för fisken, så är föraktet för den föraktlige."

Detta verk är en av William Blakes viktigare prosalyriskt religiösa gester, en kritik av den konventionella kristna moralen och den dualistiska människosynen, en högaktning av naturlighet och individualitet.

Läs mer: Himlens och helvetets äktenskap

Bli h:strömare

- få 50 % rabatt

på alla våra böcker.

Mer information, klicka här...

De senaste böckerna inom aktuell kategori

Välkommen som
prenumerant på

Subaltern

- tidskriften för
subkulturella strömningar.

Klicka här för mer information

Nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på våra nyhetsbrev.

Enhetsfrakt

Vi tillämpar enhetsfrakt - beställ så många böcker du vill och betala endast 35 kr i frakt.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna
per telefon eller epost:

 

Antikvariatet & Bokhandeln
finndinbok.se

Johan Hammarström
Marcus Nilsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn. 090 - 145 405, ankn 1

 

Tryckeriet
Johan Hammarström
Anette Hellberg (tjl)
Marcus Nilsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn. 090 - 145 405, ankn 2

 

Administration
Johan Hammarström
Tfn. 090 - 145 405, ankn 3
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Bokförlaget
Försäljning | Johan Hammarström
Tfn. 090 - 145 405, ankn 3
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Redaktör | Adam Persson*
Tfn. 090 - 343 19 93
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Apropå manuskript till förlaget, se nedan.*

 

Tidningen Kulturen

Se kontaktuppgifter på www.tidningenkulturen.se

 

Oberoende bokinformation
vårensböcker.se

höstensböcker.se

Mer information på www.obi.se
Johan Hammarström
Tfn. 090 - 145 405, ankn 3
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

* Just nu har vi manusstopp. Vi accepterar dock förhandsfinansierade manus till vår serie Akademi. Skicka aldrig fysiska manuskript. Vi returnerar inte manuskript, om det inte överenskommits i förväg.